پایگاه خبری مناطق آسیا در سال 1399 با رویکرد اقتصادی و مناطق آزاد تاسیس شد.