پایگاه خبری مناطق آسیا

آدرس: ستارخان - بازار سنتی ستارخان - طبقه دوم اداری 

تلفن تماس:

همراه مدیر مسئول:

همراه مدیر اجرایی: